زبان ها

  • English
  • فارسی

اورینگ و بک آب رینگ

o-ring & BACK UP RINGADS CO
VITONMAT O-RING
TEFLONMAT BACK UP RING
1.5THK