زبان ها

  • English
  • فارسی

دیافراگم کنترل ولو سوخت گازوئیل